Tjänster

LL Akustik & Arbetsmiljö utför mätningar av exponering i arbetsmiljö och yttre miljö.

Vibrationsmätningar

– Handarmvibrationer.
Exponeringsmätning av vibrationer från exempelvis handhållna maskiner.

– Helkroppsvibrationer.
Exponeringsmätning av vibrationer från exempelvis förarstolar och operatörsgolv

– Maskinvibrationer.
Kartläggning av exempelvis vibrationskällor och dess betydelser

Ljusmätningar

– Ljusmätning med åtgärdsförslag på arbetplats.

– Bristande belysning på din arbetsplats ger negativa konsekvenser.

L

Ljud/Bullermätningar

– Buller Exponering
Mätning av bullerexponering på Arbetsplatser.

– Rumsakustik
Efterklangstid med bullerdämpning.

– Industriellt Buller
Industriellt buller vid bebyggelse.

Andra Exponeringsmätningar

– Radon

– Sporer & Mögel

– Metaller

– PAH